Web döwmek näme? Iň gowy 10 Python kitaphanasy - Semalt hünärmeni

Web gözlemek, internetden maglumat ýygnamagyň täsirli usulydyr. Web ýygnamak programma üpjünçiligi, giperteksti geçirmek protokolyny ulanyp, Bütindünýä Kerebine girýär, dürli saýtlardan maglumatlary ýygnaýar we okalýan we ulaldylan görnüşe öwürýär. Maglumat ýygnamakda we çykarmakda botlar möhüm rol oýnaýar. Öçürilen mazmuny oflayn ulanmak üçin merkezleşdirilen maglumatlar bazasynda saklamaga kömek edýär.

Web sahypalary HTML we XHTML ýaly dürli programmirleme dillerini ulanyp gurulýar. Şol sebäpli kompaniýalar dürli web döwmek ulgamlaryny döretdiler we adamyň özüni alyp barşyny simulasiýa etmek üçin DOM derňewine, kompýuter görüşine we tebigy dili gaýtadan işlemäge bil baglaýarlar. Maglumatlary döwmek aýratyn bir usul we ýalňyş tehnika hasaplanýar, ýöne kärhanalar, programmistler, kodlaşdyrmaýanlar, web ussatlary, journalistsurnalistler, sanly marketologlar we erkin ýazyjylar üçin peýdaly.

Web skraperi , dürli saýtlardan maglumat almaga kömek edýän API. “Google” we “Amazon” ýaly kompaniýalar dürli web gözlemek hyzmatlaryny we gurallaryny hödürleýärler. Web döwmegiň iň soňky görnüşleri maglumat iýmleri, RSS ýazgylary, Twitter ýazgylary we ATOM ýazgylarydyr. JSON we CSV web serwerleri bilen müşderiniň arasynda transport saklaýyş mehanizmi hökmünde ulanylýar. “Octoparse”, “Import.io”, “Kimono Labs” we “ParseHub” iň meşhur web gyryş gurallarydyr . Mugt we tölegli görnüşlerde gelýär we siziň üçin birnäçe meseläni ýerine ýetirip biler. Göçürip alnandan soň, bu gurallar bir sagadyň dowamynda ýüzlerçe web sahypasyny döwüp biler.

Web gözlemek üçin iň gowy 10 Python kitaphanasy:

Python ýokary derejeli programmirleme dilidir. Onda dinamiki ulgam we awtomatiki ýat dolandyryşy bar. Python obýekte gönükdirilen, funksional, prosessual we hökmany ýaly dürli programmirleme paradigmalaryny goldaýar. Onda köp sanly standart kitaphanalar bar, ýöne iň meşhur Python kitaphanalary aşakda beýan edilýär.

1. Islegler

Islegler, dürli web sahypalarynyň özara täsirine gönükdirilen Python HTTP kitaphanasydyr. Gutapjyklary dolandyryp biler, sessiýalara gözegçilik edip biler, aşakda ýerleşýän ýa-da jogap bermek üçin köp wagt alýan sahypalary dolandyryp biler. Apache2 Ygtyýarnamasy bilen ygtyýarlandyrylýar we Talaplaryň maksady HTTP haýyşlaryny dostlukly we hemmetaraplaýyn ibermek.

2. Gaplaň

Scrapy, dürli web sahypalaryndan peýdaly maglumatlary çykarmaga kömek edýän web gyryjy programma üpjünçiligi.

3. SQLAlchemy

SQLAlchemy programmistler we web döredijiler üçin peýdaly maglumatlar bazasy kitaphanasydyr.

4. Gözel çorba

Bu HTML we XML derňew kitaphanasy erkin işleýänler we web ussatlary üçin peýdalydyr.

5. Lxml

XML we HTML resminamalary bilen işlemek üçin gural. XPath we CSS saýlaýjylaryna baha bermäge we torda gabat gelýän elementleri tapmaga kömek edýär.

6. Pygame

Bu Python kitaphanasy 2D oýun oýnamak meselelerini ýerine ýetirmäge kömek edýär.

7. Pyglet

Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen meşhur bolan güýçli 3D animasiýa we oýun dörediji hereketlendiriji.

8. Nltk (Tebigy dil gurallary)

Dürli setirleri dolandyrmaga kömek edýär we bir wagtyň özünde birnäçe meseläni ýerine ýetirip bilýär.

9. Burun

Burun, bütin dünýäde ýüzlerçe programmist tarapyndan ulanylýan Python üçin synag çarçuwasydyr.

10. SymPy

SymPy bilen, birnäçe meseläni ýerine ýetirip we web mazmunyňyzyň hiline baha berip bilersiňiz.